Добре дошли в сайта на Трудовец!

37 МЛРД. ЛЕВА Е БЮДЖЕТЪТ НА ПРОЕКТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
публикувана: 02.02.2015г. 18:29 | прочетена: 2890 | коментари: 0

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи  новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на информационна среща на тема: Добри практики и възможности през новия програмен период - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година.

„Преди две години никой не вярваше, но много се надявахме, че тази оперативна програма ще стане факт. Е, тя вече е факт“, каза проф. Денков в началото на своята презентация и изказа благодарност към всички, допринесли със своята неуморна работа за успешното приемане проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) от Европейската комисия (ЕК).

Той обясни, че преговорите на експертно ниво са приключени и Министерството на образованието и науката ще използва периода от януари до март 2015 г, когато се очаква окончателното приемане на програмата, за провеждане на информационни срещи със социалните партньори, представители на местните администрации и бизнеса, и бенефициенти по програмата, където да се представят основните насоки на програмата с цел изработване на механизмите и критериите за кандидатстване.

Оперативната програма НОИР вписва своята логика в две основни задачи – да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, или така наречената стратегия „Европа 2020“,  и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище.

Бюджетът на програмата възлиза на 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национално финансиране и се разпределя по приоритетните оси, които програмата ще изпълнява, както следва:

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ -  560 млн. лева;

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ – 504,6 млн. лева;

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ -  252 млн. лева;

Приоритета ос 4 „ Техническа помощ“ – 54,7 млн. лева.

„Преговорите с ЕК вече са приключени и промяна в текста на програмата няма да има“, заяви проф. Денков и изреди основните цели на програмата в контекста на стратегията „Европа 2020“, както и в контекста на националната ни стратегия „България 2020“:

    - Повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5 % от БВП;
    - Намаляване процента на преждевременно напусналите училище до 11 %;
    - Увеличаване процента на завършилите висше образование до 36 % от хората между 30 и 34 - годишна възраст.

Безспорно науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие и на Министерството на образованието и науката за първи път се предоставя възможност само да управлява европейска програма. Именно затова целите, които са залегнали в програмата, са доста амбициозни.

Акцент на информационната среща бе да се чуят всички гледни точки и различни мнения, за да могат се дефинират механизмите, условията и допустимите кандидати за участие в програмата – кой поема ангажимента, по какъв начин, кой носи отговорност, какъв е ресурсът, който ще се използва.

Уточнено бе, че според Споразумението с ЕС от средата на 2015 г. до месец октомври на 2016 г. страната ни трябва да премине окончателно към електронно подаване и отчитане на дейностите по европейските проекти от новия програмен период. В тази връзка Министерството на образованието и науката има изготвени формуляри за електронно отчитане. Очакват се формулярите за кандидатстване да бъдат стандартизирани за всички програми и към средата на 2015 г. да започне самото кандидатстване по програмата.

Проф. Денков обясни пред представители на медиите как дадено училище може да кандидатства за оборудване, ако е спечелило проект за реновиране на сграда, как учителите ще могат да повишават своята професионална компетентност във връзка с новите технологии в учебния процес, как висшите училища могат да правят наука съвместно с научните институти и структурите на БАН и др.

Модератор на срещата бе г-жа Елза Григорова – управител на Областен информационен център – София, която  представи инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.

Представени бяха още „Добри практики и научени уроци при изпълнение на приоритетни оси 3 и 4 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 -2014 г. от г-жа Стефка Малиновска, началник на отдел „Верификация“ в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН.

Събитието бе организирано от Министерството на образованието и науката съвместно с Областен информационен център – София, и се състоя днес в информационния център на Представителството на Европейската комисия в България на ул. „Раковски“ 124 в София.

В него взеха участие кметове и заместник-кметове на общини от област София, районни кметове от град София, представители на местната администрация, директори на обединени детски заведения, неправителствени организации, представители на медиите. На поставените от тях въпроси относно кой може да кандидатства самостоятелно и как ще се подават кандидатурите, ще продължат ли настоящите проекти като този за целодневна организация на училищния процес и др.  пояснение даде г-н Иван Модев – директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН, управляващото звено на ОП НОИР.


Източник: mon.bg
« Назад

Коментари (0)

Добави коментар