Добре дошли в сайта на Трудовец!

"Да Играем! Свързване на поколения и култури чрез спорт и игри"
публикувана: 07.08.2019г. 11:10 | прочетена: 418 | коментари: 0


ERASMUS + KA2 Стратегическо партньорство - Образование за възрастни

2018-1-PT01-KA204-047310 – 1.09.2018-31.08.2020

„Да Играем! Свързване на поколения и култури чрез спорт и игри“

Нашето културно наследство е там, където миналото среща бъдещето.

Мотото на Европейската година на културното наследство, съчетан с нуждите на нашата общност и нашия опит, беше факторът, който вдъхнови този проект и породи идеята за свързване на поколения и култури чрез спорт и традиционни игри.

„Да Играем! Свързване на поколения и култури чрез спорт и игри“ е стратегическо двугодишно партньорство за обмен на практики за образование на възрастни и включва публични и частни организации от Португалия, Италия, България, Полша и Испания.  

Чрез обмен на методологични подходи между всички участващи партньори ще създадем възможност за европейско междупоколенческо и междукултурно обучение, включващо спорта в активния живот на възрастните хора и насърчавайки европейското културно наследство, като се фокусираме върху традиционните спортове и игри, които са изправени пред различни предизвикателства и нужди. на нашите общности.

Проектът е изготвен с дългосрочна с цел за постигане на мултиплициращ ефект и устойчиво въздействие и има добър географски баланс, включващ 5 страни от Южна, Централна и Източна Европа, което ще помогне за осигуряване на реален напредък. Европейски проект.

Целава група по проекта са членовете на пенсионерския клуб. Проектът ще се изпълнява и с участието на учениците от с. Трудовец със съдействието на училищното ръководство за съвместни спортни мероприятия и обучения в традиционни спортни игри на открито.

ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА

Проектът се базира на 4 предпоставки:

- Застаряването на населението е едно от най-големите социални и икономически предизвикателства пред ЕС и „активното остаряване“ се превърна в политически приоритет в рамките на Европейския съюз. Статистиката предвижда все по-голям брой възрастни хора в европейското население (на възраст над 65 години). Годишният анализ на демографски данни от Евростат сочи, че от 1 януари 2016 г. от 510,3 милиона европейско население в 28-те страни на ЕС приблизително 98 милиона са 65 и повече години.

- Една от водещите цели на стратегията „ЕС 2020“ за образование и обучение е, че най-малко 15% от възрастните трябва да участват в ученето през целия живот. Предизвикателството е да се осигурят възможности за обучение на възрастни, през целия живот, особено групите в неравностойно положение, включително възрастните граждани.

- 2018 г. е Европейска година на културното наследство с цел насърчаване на повече хора да откриват и да се ангажират с културното наследство на Европа и да засилят чувството за принадлежност към общо европейско пространство.

- Диалогът между поколенията се отнася до начина, по който хората от всички възрасти могат да се учат един от друг и е важна част от ученето през целия живот, където поколенията работят заедно, за да придобият умения, ценности и знания.

ЦЕЛИ

- насърчаване на участието в дейностите между поколенията като ключова стратегия за учене през целия живот и активно остаряване;
- да допринася за повишаване на осведомеността за значението на европейското културно наследство;
- да насърчава традиционните спортове и игри като европейско културно наследство;
- насърчаване на обмена на добри практики между партньорите;

- насърчаване на признаването на приносът на възрастните хора в обществото, насърчаване на обмена между поколенията, за да се даде положителен отговор на отношенията между поколенията, водещи до преоткриване на националните културни традиции;
- да насърчават взаимоотношенията за учене между различните поколения и да спомагат за развитието на социалния капитал и социалното сближаване в нашите застаряващи общества, като насърчават по-голямо разбиране и уважение между поколенията и засилват солидарността между поколенията;
- Развитие на лични и социални умения чрез традиционни спортове и игри, насърчаване на социалното включване и активно участие;
- насърчаване на здравословния начин на живот чрез спорт и физическа активност (традиционни спортове и игри), намаляване на заседналостта;
- да се върнат старите навици на децата, играещи на открито (насърчаване на социалното включване и намаляване на времето, прекарано в интернет и цифровите медии);
- насърчаване на разнообразието и междукултурното обучение чрез традиционни спортове и игри, намаляване на стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията;
- Да допринесе за чувството за принадлежност към Европа, стимулирайки активното европейско гражданство.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА (структура, работен план, график, разпределение на задачите)
Проектът е структуриран в 5 различни работни пакета, с принос от всички партньори по проекта, като всяка организация ще ръководи един от работните пакети:
- РП1 -  Управление и координация (Португалия);
- РП2 - Мониторинг, оценка и осигуряване на качеството (България);
- РП3 - Разпространение и използване на резултатите (Полша);
- РП4 - Споделяне на добри практики (Италия);
- РП5 - Дейности за обучение между поколенията (Испания)

Продукт на проекта ще бъде Ръководство за обучение и тренинг за спортни занятия и организиране на спортни мероприятия. То ще включва и обмяна на добри практики. Ще споделим опита на възрастното население на Трудовец с включване на деца и младежи в спортни празници при посрещане на партньорите в България - септември 2019 година.

Предвижда се провеждане на спортни полудни, беседи по здравосовен начин на живот и укрепваща физкултура, състезания по колоездене и традиционни спортове, чрез прилагане на тренинг по метода връстник помага на връстник, като членовете на пенсионерския клуб самостоятелно ще провеждат физкултурни упражнения два пъти седмично.

Пенсионерите ще опишат игрите и спортните занятия, провеждани през тяхното детство. Те ще участват в спортни игри с учениците и ще демонстрират игрите на открито от своето детство.

Планирани са следните обучения в чужбина: (включени 2 дена за пътуване)
• Обучение на персонал и лица, отговорни за внедряване на проекта в пенсионерския клуб и училището -  Италия – април 2019 – 3-ма – 5 дни
• Обучение на целевата група - членове на пенсионерския клуб - Португалия - октомври 2019 – 6 + 2 придружители – 7 дни
• Обучение на целевата група - членове на пенсионерския клуб - Полша - май 2020 - 6 + 2 придружители – 7 дни« Назад

Коментари (0)

Добави коментар