Добре дошли в сайта на Трудовец!

Съобщение за изработване на кадастрална карта за урбанизираните територии на с. Трудовец
публикувана: 15.07.2020г. 13:09 | прочетена: 1922 | коментари: 0

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

Със Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 28 от 05.04.2019г.

Изпълнител на договора е фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, вписана в регистъра на правоспособните лица, съгл. чл. 18, ал. 2 от ЗКИР със Заповед № РД-15-57/28.05.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК.

АНКЕТИРАНЕ:
Какви документи и данни се предоставят?
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:
- Копия от актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); Копие от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).
- Данни за администартивен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;
- Документите могат да бъдат предоставени и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост, без да е необходимо заверено пълномощно.

Сканирани документи за урбанизираните територии на с. Трудовец все още могат да се представят по електронен път на e-mail адрес: Vrachesh2019@cadastre.bg

В срок до 24.07.2020г. собствениците, които все още не са изпълнили задължението си по чл. 38, ал. 1 от ЗКИР, могат да представят копия от документите за урбанизираните територии на с. Трудовец в техническата служба на населеното място, като попълнят на място заявление по образец и получат входящ номер за същото.« Назад

Коментари (0)

Добави коментар