Добре дошли в сайта на Трудовец!

Съобщение за изработване на кадастрална карта за урбанизираните територии на с. Трудовец
публикувана: 05.01.2020г. 1:01 | прочетена: 3307 | коментари: 1

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на недвижими имоти в с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

ОТНОСНО: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София

Със Заповед № РД-16-7 от 13.03.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г.
Изпълнител на договора е фирма „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, вписана в регистъра на правоспособните лица, съгл. чл. 18, ал. 2 от ЗКИР със Заповед № РД-15-57/28.05.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК.

АНКЕТИРАНЕ:
Какви документи и данни се предоставят?
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:
- Копия от актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради ( апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); Копие от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).
- Данни за администартивен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;
- Документите могат да бъдат предоставени и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост, без да е необходимо заверено пълномощно.

НЕ СЕ СЪБИРАТ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ.
График и място за анкетиране
- В село Трудовец: Кметство Трудовец ст. 6 (Техническа сужба).
  дати: 14.01.2020, 15.01.2020, 04.02.2020 и 05.02.2020
- В село Врачеш: Кметство Врачеш.
  дати:16.01.2020, 17.01.2020, 06.02.2020 и 07.02.2020

Сканирани документи могат да се представят и по електронен път на e mail адрес: Vrachesh2019@cadastre.bg
Работно време: от 9:00 – 17:00 без прекъсване.


ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ИМОТИТЕ И СГРАДИТЕ:
Какви са задълженията на собствениците във връзка с изработването на кк и кр
Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, собствениците са длъжни да означат границите на поземлените си имоти в 30-дневен срок от обнародването на заповедта на Изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 от ЗКИР.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 33, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. към ЗКИР, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право е длъжен:
„Чл. 38. (1) Собственикът, а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право, е длъжен:
1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;
3.да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл. 31;
4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.“

График за геодезическо заснемане на имотите и сградите
- В село Врачеш:
  От 20.01.2020 до 31.01.2020.
- В село Трудовец:
  
От 10.02.2020 до 28.02.2020.

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ .
- Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;
- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;
- След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случай разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);
- Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;
- С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастралeн регистър, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси“.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

« Назад

Коментари (1)

  • 1

Добави коментар